Служба по трудова медицина Св. Панталеймон

Служба по трудова медицина Св. Панталеймон

Службата по трудова медицина “СТМ Свети Панталеймон” ООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването с № 576/16.09.2014
“СТМ Свети Панталеймон”  ООД се намира на територията и има сключен договор с ДКЦ Свети Панталеймон – Плевен ООД.
Службата по трудова медицина “СТМ Свети Панталеймон” Ви предлага комплексно обслужване, включващо пълния и задължителен обем от дейности, предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и изискванията на Наредба №3 от 05.01.2008 г. на Министерство на здравеопазването, както и обслужване за част от тези дейности.
Ако се свържете със Службата по трудова медицина “СТМ Свети Панталеймон” ще си осигурите квалифицирана помощ за реализиране на правилна политика по здраве и безопасност при работа, в унисон с изисванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и всички подзаконови актове.

СТМ Св. Панталеймон ще ви предложи договор за предварителни и периодични профилактични прегледи с участието на висококвалифицирани специалисти и допълнителни изследвания, обезпечени с най-модерна медицинска апаратура и съобразени с реалните рискови фактори в работната среда.
 
1. Изследване и оценка на професионалния риск и разработване на мерки за намаляване и отстраняване на риска за здравето и безопасността при работа.
➢ Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.
➢ Оценка на работните процеси, оборудването, работните помещения и работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
➢ Разработване на карти за условията на труд на работните места и за оценка на професионалния риск съгласно избрана методика.
➢ Разработване на мерки за ограничаване, намаляване и управление на професионалния риск.
➢ Препоръки и периодични консултации за правилния избор и ефективността на средствата за лична и колективна защита.
➢ Анализ и оценка на организацията на труда и разработване на физиологични режими на труд и почивка.
➢ Участие в дейностите на КУТ и ГУТ.
 
2. Наблюдение и оценка на здравословното състояние на работещите.
➢ Организиране и провеждане на предварителни медицински прегледи на новоназначените служители.
➢ Организиране и провеждане на специализирани периодични профилактични прегледи на работещите в задължителния минимум в зависимост от вредните фактори на труда. По желание на работодателя СТМ Св. Панталеймон може да организира и по-широк кръг профилактични медицински прегледи и изследвания извън задължителния минимум.
➢ Изготвяне и поддържане на здравни досиета за всеки работещ съгласно Наредба № 3 на МЗ за СТМ от 05.01.2008 г.
➢ Ежегодно изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа /при представени болнични листа/.
➢ Уведомяване избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение.
Службата по трудова медицина СТМ Св. Панталеймон има възможност за провеждане на специализираните периодични профилактични прегледи на територията на предприятието при наличието на съответните условия.
Медицинските прегледи и изследвания се извършват от специалисти работещи в ДКЦ и МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен, което дава възможност при установяване на отклонения в здравословното състояние, работещите да получат квалифицирана помощ в реномирано лечебно заведение.
 
3. Обучение, информация и консултации по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.
➢ Първоначално обучение на представителите на КУТ и ГУТ съгласно Наредба № РД-07-2 /16.12.2009 г. по нормативната уредба и общите правила за здравословни и безопасни условия на труд, за отстраняване на рисковите фактори в начина на живот, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стреса при работа.
➢ Обучение по правилата за даване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.
 
4. Разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд, включваща:
➢ Подготвяне на всички фирмени заповеди, свързани с дейността.
➢ Правилник за вътрешния трудов ред.
➢ Програма за видовете инструктажи на работещите.
➢ Списък на работното облекло и личните предпазни средства.
➢ План за действие при пожар и аварии.
➢ Инструкции за безопасна работа с наличното оборудване и професии.
➢ Физиологичен режим на труд и почивка.
 
5. Консултации на фирмите по всички въпроси, свързани с нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд, хигиената на труда, техническата безопасност и усъвършенстване на фирмената документация.