Съчетаване на личния и професионалния живот на служителите на МБАЛ Св. Панталеймон

На 31.05.2021 г. МБАЛ Свети Панталеймон започна изпълнението на проект BG05M9OP001-1.096-0010-C01 “Съчетаване на личния и професионалния живот на служителите на МБАЛ Свети Панталеймон“ и партньори чрез създаване на детски кът и постигане на мотивация и удовлетвореност, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Продължителността на проекта е 18 месеца. Проектът е на обща стойност 100 800.00 лв. Размерът на безвъзмездната помощ е 80 640.00 лв., от които 68 544.00 лв. европейско финансиране.

Общата цел на проекта е предоставяне на възможност за по-доброто съвместяване на професионалния и личния живот на работниците и служителите на МБАЛ Свети Панталеймон и асоциираните партньори, осигурявайки кът за деца на работното място. Специфичните му цели адресират повишаване на мотивацията и производителността на целевата група на родителите чрез приспособяване и оборудване на помещения за създаване на детски кът за деца до 12 години; осигуряване на пълноценна грижа за децата с наемането на четири безработни лица, които ще бъдат обучени да полагат грижи за децата; създаване на предпоставки за устойчивост при функционирането на детския кът чрез пълна месечна субсидирана заетост в рамките на една година на четири души от целевата група на безработните лица; намаляване отсъствията на служителите и повишаване на баланса между работа и семейство чрез осигуряване на нова социална придобивка.

За постигането на посочените цели МБАЛ Свети Панталеймон предвижда наемане и обучение на 4 безработни лица и оборудване на две помещения за децата. 

Резултатите, които планираме да постигнем са свързани със създаването и реалното функциониране на детски кът за деца от 0 до 12 г., създадени предпоставки за грижи на 31 деца на родители от бенефициента и асоциираните партньори, наемане на работа, обучение и осигуряване на дългосрочна заетост на четири безработни лица. Чрез проекта ще създадем една социална придобивка за 27 наши служители и ще облекчим съчетаването на работа и семейство.