Общи условия

Моля, внимателно прочетете настоящите Общи условия
преди да използвате този Уебсайт.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уебсайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен ООД, с ЕИК 114686820, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен
ул.Трите бора №24, телефон: +359 6487 2020, email: hospital@svetipantaleimon.com, (по-долу за краткост наричано „svetipantaleimon.com“ или „ние“).

Настоящите Общи условия за ползване на Уебсайта svetipantaleimon.com, определят и регламентират отношенията между всеки един потребител и/или посетител, (наричани по-долу за краткост „Потребител / Вие“), от една страна и svetipantaleimon.com от друга страна във връзка с услугите и ресурсите, достъпни на и чрез Уебсайта.
Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.
Ако не желаете да спазвате тези Общи условия, моля, не използвайте този уебсайт.
“Използване” на svetipantaleimon.com означава действия от типа: кликване на линкове, изпращане на запитване, или разглеждане на съдържание (т.нар. браузване). Чрез използването на този уебсайт Вие давате съгласието си да спазвате тези Общи условия.

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА

Услугите, достъпни чрез svetipantaleimon.com, Ви позволяват да използвате софтуерни решения, разработени от компанията, за да разглеждате съдържание, свързано с основната дейност на компанията, а именно предоставяне на многопрофилна медицинска услуга за активно лечение, в това число медицинска диагностика, лечение, клинични изследвания и др.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Уебсайтът може да съдържа препратки или линкове към други интернет страници и ресурси, поддържани от трети лица, чиито дейности по обработка на данни svetipantaleimon.com не контролира. Преди да започнате да използвате съдържанието или услугите, предоставяни от интернет страници, към които Сайтът препраща, Вие следва да се запознаете с публикуваните на тези интернет страници условия за поверителност и други правила и процедури, засягащи личните данни и други лични права на посетителите им. Svetipantaleimon.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли за Потребители в резултат на осъществен достъп до и/или използване на такива интернет страници, включително и в случай на нарушени техни права, свързани със защитата на личните им данни.
Svetipantaleimon.com не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Това включва и всеки линк, разположен на свързаните сайтове към други сайтове.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА УЕБСАЙТА

Потребителят се задължава да упражнява правата си за ползване на информацията и услугите, предоставяни от Уебсайта, добросъвестно, спазвайки приложимите нормативни актове и настоящите Общи условия.

ЗАБРАНЕНО ЗА НЕЗАКОННИ ЦЕЛИ

Вие поемате отговорност за Вашето използване на този уебсайт и се задължавате да го използвате само за законни цели. Забранено е използването на този уебсайт по начин, който нарушава приложими местни, национални, европейски и/или международни закони или регламенти. Забранено е неправомерното използване на този уебсайт чрез съзнателно въвеждане на компютърни вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредни. Забранени са всякакви опити за получаване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървъра, на който се съхранява този уебсайт, или всякакъв друг сървър, компютър или база данни, свързани с този уебсайт.
Използването на този Уебсайт не Ви дава право да продавате и/или препродавате съдържанието на Уебсайта.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

1) Собственикът предприема действия и носи отговорност за отстраняване на повреди, настъпили по негова вина, и привеждане на Уебсайта в състояние на нормална работа във възможно най-кратки срокове след отпадане на причините за това.
2) Собственикът се задължава да опазва предоставената от Потребителя лична информация в съответствие с правилата на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство. Вижте повече за политиката за поверителност тук: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
3) Собственикът си запазва правото да прекрати незабавно и безусловно достъпа до услугата на Потребител, който осъществява опит за неправомерно въздействие или манипулация, на която и да е част от съдържанието на Уебсайта. При установяване на такива опити е възможно да бъдат сезирани компетентните органи.
4) Собственикът не носи отговорност за последствия, произтичащи от неправилно използване на Уебсайта, както и за липса на умения от страна на Потребителя да използва Уебсайта;
5) Собственикът не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване или на телекомуникационните връзки, Потребителят не може да ползва частично или напълно възможностите на Уебсайта.

ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, преди да използвате услугите на Уебсайта, запознайте се и с нашата Политика за поверителност на лични данни, която е достъпна тук: ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПРЕКРАТЯВАНЕ / ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДОСТЪП

Svetipantaleimon.com си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до Уебсайта и предоставяните услуги. Svetipantaleimon.com си запазва правото да модифицира или да прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си. Вие се съгласявате, че Svetipantaleimon.com няма да носи отговорност към Вас или трети лица за каквато и да е модификация (промяна), спиране или прекратяване на услуга.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Информацията, софтуера, услугите, достъпни чрез уебсайта Svetipantaleimon.com може да съдържа неточности и технически грешки. Доколкото ние се стремим да предотвратим възникването на грешки в този уебсайт, не може да се даде гаранция за непредвиден срив или грешки в процеса на работа. Ние си запазваме правото да променяме или премахваме цялия Уебсайт или части от него по всяко време, без предупреждение на наша отговорност.

АВТОРСКО ПРАВО И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Услугите и цялото съдържание на уебсайта Svetipantaleimon.com, включващо дизайн, текст, изображения, имена и лога, търговски марки, база-данни, алгоритъм, софтуерно кодиране, патенти, визуално изобразяване са обект на права на интелектуална собственост и са защитени с авторски права на или са лицензирани на МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен ООД.
На вас, като потребители на този уебсайт ви се разрешава да визуализирате и разглеждате материалите, публикувани на уебсайта, разрешено е записването на материалите на компютъра, както и разпечатване с цел извличане на максимално пълна информация за нас и услугите, които предлагаме, за лична и некомерсиална употреба.
Всяко едно право, което не е изрично предоставено на друго/и лице/лица остава собственост на МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен ООД.

ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА И СРОДНИТЕ ИМ ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен ООД е изключителен собственик на идеята и осъществяването на този Уебсайт. Автор на всички публикации и материали в Уебсайта е МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен ООД.
Цялото съдържание, в това число всички текстове или части от текст, както и изображения в този уебсайт са собственост на МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен ООД и са защитени от европейското и българското законодателство за интелектуална собственост. © 2020 Svetipantaleimon.com. Всички права са запазени.

Потребителят или посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални и публични цели без знанието и писменото разрешение на МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен ООД. Вие нямате право да създавате линк към този уебсайт от друг уебсайт, без нашето изрично писмено съгласие. 
Всякаква злоупотреба с информацията, публикувана на този Уебсайт, като копирането на текст или графични изображения ще бъде поставена под ударите на закона!

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1) За всички неуредени в Общите условия въпроси за предоставяне на достъп и услуги се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
2) В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от приложимите норми на закона и няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали разпоредби.
3) Всички възникнали между страните спорове ще се решават по пътя на преговорите, а ако това е невъзможно пред компетентния български съд.

ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Посещавайки вече Svetipantaleimon.com, ние приемаме, че сте съгласни с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този Уебсайт и предоставената в него информация и услуги. Ние сме създали тези правила и условия единствено и само, за да защитим своите посетители и клиенти и да им осигурим безопасни, полезни и приятни минути в света на Svetipantaleimon.com.

© 2020 Svetipantaleimon.com. Всички права запазени.