Програми за специализация

Физикална и рехабилитационна медицина

І. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Целта на обучението е специализиращият лекар да получи ниво на познания, позволяващо да прилага физикална терапия при различни нозологии в клиничните специалности.
За целта трябва да се познават характеристиките на физикалните фактори, физиологичното им действие и механизми на въздействие.
Необходимо е усвояване на познания в чисто клиничен план с акцент върху онези заболявания, които водят до трайни увреждания и инвалидност. Това включва познаване на клиничните прояви на заболяването, възможност за диагностициране и прогнозиране, както и познания върху цялостното лечение – медикаментозно и хирургично.
В специфичен план, в подготовката на специализиращия трябва да присъстват и познания по физика, биомеханика, кинезиология и неврофизиология.

Така се очертават следните основни области на обучение:
– клиника и терапия на заболяванията:
– неврологични,
– ортопедични,
– вътрешни,
– гинекологични и др.
– диагностика, в това число и инструментална
– механика, биомеханика и пато-биомеханика на опорно-двигателния апарат

През време на специализацията лекарите трябва да овладеят необходимите теоретични знания и практически опит за работа с естествените и преформирани физикални фактори, използувани за профилактиката, лечението и рехабилитацията. Лекарите специалисти по физикална и рехабилитационна медицина трябва да владеят организацията на физикалната профилактика, физикалната терапия и курортологията, както и методите на физикална диагностика за определяне на рехабилитационния потенциал и организацията на целия рехабилитационен процес.

По време на обучението трябва да се изгражда ясно виждане за paнното приложение на физикалните и рехабилитационните средства при леглото на болния и неразривната връзка между лечебно-профилактичната и курортна мрежа с оглед повишаване ефективността на лечението и скъсяване на сроковете за ресоциализация на болния човек.
Въпросите на първичната профилактика на заболяванията със средствата на естествените и преформирани фактори следва да бъде главно отправно виждане през целия срок на обучение.

Програмата за специализация по Физикална и рехабилитационна медицина
е съобразена и с изискванията на програмите за специализация в международен план.
Срокът на обучение е 4 (четири) години. Времето за обучение е разделено
между теоретичната подготовка, теоретично-практичната и технико-приложната
част.

ІІ. ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА

А. ОБЩА ЧАСТ

1-ВИ МОДУЛ: КИНЕЗИТЕРАПИЯ

1-ВИ РАЗДЕЛ: ОБЩА ЧАСТ
1-ва тематична единица: Определение и съдържание на понятието кинезитерапия. Класификация на кинезитерапията. Място на кинезитерапията в профилактиката, лечението и рехабилитацията.
2-ра тематична единица: Влияние на физическото натоварване върху различни органи и системи в норма и патология.
3-та тематична единица: Кинезиология. Биологично значение на движението. Общо учение за мускулите. Физиология на мускулното съкращение. Видове мускулни контракции. Физиология на усилието. Аеробен потенциал.
4-та тематична единица: Основи на биомеханиката. Общо учение за подвижното свързване между костите. Гръбначният стълб като цяло.
5-та тематична единица: Кинезиологичен анализ – соматоскопия, антропометрия, сантиметрия, ъглометрия, динамометрия, мануално мускулно тестуване, анализ на походката, анализ на дейностите от ежедневния живот. Кинезиологичен анализ на основните пози и движения на човешкото тяло – на туловището, горните и долни крайници.
6-та тематична единица: Пато-биомеханика на опорно-двигателния апарат.
Патология на усилието. Хипокинезия и имобилизация.

2-РИ РАЗДЕЛ: МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА
1-ва тематична единица: Дозировка. Показания и противопоказания за кинезитерапия. Видове процедури по кинезитерапия. Тренировка в кинезитерапията – физиологична характеристика, видове. Формиране на двигателни навици.
2-ра тематична единица: Кинезитерапевтична програма. Принципи, цели, задачи и методи на кинезитерапия. Начини на провеждане, форма, организация, места за провеждане. Предписване и съставяне на комплекси. Периодизация и етапи в кинезитерапията. Съвместимост на кинезитерапията с други физикални фактори.
3-та тематична единица: Устройство и обзавеждане на кабинети и зали за
провеждане на кинезитерапия. Изисквания при извършване на кинезитерапевтични процедури.

3-ТИ РАЗДЕЛ: АКТИВНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ
1-ва тематична единица: Физиологична характеристика на отделните
видове физически упражнения. Лечебна физкултура.
2-ра тематична единица: Лечебна гимнастика – общоукрепваща,
аналитична, дихателна, изправителна и коригираща гимнастика, обучение в
равновесие и координация.
3-та тематична единица: Суспенсионна и пулитерапия – принципи, методи,
показания и противопоказания. Подводна гимнастика.
4-та тематична единица: Обучение в ходене със и без помощни средства.
Теренно лечение /определение, видове теренни пътеки, дозировка/.
5-та тематична единица: Упражнения с приложен характер. Игри и
елементи от спорт. Трудотерапия – определение, видове трудотерапия, трудови дейности, класификация, кинезиологичен анализ на отделните трудови
дейности.
6-та тематична единица: Специализирани кинезитерапевтични техники за
нервно-мускулна реедукация. Общи основи. Развитие на моториката.
Специализирани тестове за функционално тестуване на нервно-мускулната
система. Тестове за психомоторно развитие. Проприоцептивно нервно-мускулно
улесняване (система на Kabat), Методи на Bobath, Brunnstrom, Vojta, Rood и др. (Gillette, Phelps, Pohl и др.). – закономерности, похвати, прийоми.

4-ТИ РАЗДЕЛ: ПАСИВНА КИНЕЗИТЕРАПИЯ
1-ва тематична единица: Лечебен масаж. Анатомични и физиологични
основи. Видове лечебен масаж. Техники, методики, похвати, показания и
противопоказания.
2-ра тематична единица: Екстензионна (тракционна) терапия – видове,
методики, показания и противопоказания. Механотерапия.
3-та тематична единица: Мануална терапия. Основи на мануалната терапия
– мануална тракция, мобилизация, манипулация. Постизометрична релаксация.
Показания и противопоказания.

2-РИ МОДУЛ: ТЕРАПИЯ С ПРЕФОРМИРАНИ ФИЗИКАЛНИ ФАКТОРИ

1-ВИ РАЗДЕЛ: ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ
1-ва тематична единица: Общи основи. Строеж на материята. Механизми
на въздействие с преформирани физикални фактори. Същност на
електричеството като физическо явление. Видове електрически ток. Основни физически закони от областта на електростатиката и електродинамиката.
2-ра тематична единица: Терапия с галваничен ток. Йонофореза с
лекарствени вещества.
3-та тематична единица: Лечение с нискочестотни импулсни токове.
Фарадизация. Тетанизиращи токове. Импулсна галванизация. Експоненциални
токове. Диадинамотерапия. Транскутанна електронервна стимулация.
4-та тематична единица: Класическа електродиагностика.
Електростимулации.
5-та тематична единица: Терапия със средночестотни токове.
Интерферентни токове. Синусоидални модулирани токове.
6-та тематична единица: Терапия с високочестотни токове. Ток на
Д’Арсонвал. Ултрависокочестотни токове. Дециметрови и сантиметрови вълни
/микровълни/.
7-ма тематична единица: Лечение с магнитно поле.
8-ма тематична единица: Изисквания и нормативи към устройството на
отделение за терапия с преформирани физикални фактори. Странични явления и
вредно действие на преформираните физикални фактори. Професионални
вредности и мерки за отстраняването им.
Забележка: Тематични единици от 2 до 7 включват физическа
характеристика на изброените фактори, биологично действие, апаратура,
апликационна техника, индикации и контраиндикации.

2-РИ РАЗДЕЛ: ФОТОТЕРАПИЯ
1-ва тематична единица: Физическа характеристика на спектъра на
лъчевата енергия. Физически закономерности. Общо биологично действие на
светлината. Въздействие на лъчевата енергия върху обмяната на веществата и
различните органи и системи.
2-ра тематична единица: Лечение с ултравиолетови, видими и
инфрачервени лъчи. Кожни реакции. Пигментация. Десенсибилизиращо
действие. Бактерицидно действие. Фотопатология. Апаратура: характеристика и устройство на отделните източници на светлина. Дозировка – определяне на
биодоза. Методики. Показания и противопоказания. Профилактика.
3-та тематична единица: Лазертерапия. Физически основи, биофизично,
физиологио и терапевтично действие. Методики и дозировки. Показания и
противопоказания.

3-ТИ РАЗДЕЛ: УЛТРАЗВУКОВА ТЕРАПИЯ
1-ва тематична единица: Ултразвукова терапия – физически основи,
физиологично действие, апаратура, апликационна техника, показания и
противопоказания за терапевтично приложение.

4-ТИ РАЗДЕЛ: АЕРОЗОЛОТЕРАПИЯ И АЕРОЙОНОТЕРАПИЯ
1-ва тематична единица: Аерозолотерапия – определение и съдържание, апаратура, механизми на действие, показания и противопаказания.
Аеройонотерапия.

3-ТИ МОДУЛ: ХИДРО- И ТЕРМОТЕРАПИЯ

1-ВИ РАЗДЕЛ: ХИДРО-ТЕРМОТЕРАПИЯ (ВОДОЛЕЧЕНИЕ)
1-ва тематична единица: Фактори на въздействие при водолечение и
тяхното влияние върху различни тъкани, органи и системи. Физиологични
промени, настъпващи в организма под влияние на термичния фактор.
Механизми на терморегулацията. Кожно-съдова реакция, синергизъм и
антагонизъм между кожните съдовете и тези на различни органи и системи.
Съвместимост и несъвместимост на водолечението с други физикални фактори.
2-ра тематична единица: Видове, методики, дозировка, показания и
противопоказания на различните видове водолечебни процедури:
– малки водолечебни процедури – обтривания, увивания, обливания,
компреси;
– душове;
– вани;
– специални водолечебни процедури – вани по Хауфе, фарингеален душ,
подводно-чревни вани и др.;
– водолечебни процедури със засилено механично и химическо действие,
изкуствени лекарствени вани; тангентор и др.;
– басейни;
3-та тематична единица: Устройство и обзавеждане на отделение за
провеждане на водолечение.

2-РИ РАЗДЕЛ: ТЕРМОТЕРАПИЯ
1-ва тематична единица: “Сухи” методи на термотерапия.
Парафинолечение – видове, дозировка, методика, показания и противопоказания.
Пясъколечение (псамотерапия). Фанго-терапия. Лечебна сауна.
2-ра тематична единица: “Влажни” методи на термотерапия. Лечение с
пара (vapotherapia) – видове, дозировка, методики, показания и
противопоказания.
3-та тематична единица: Криотерапия – характеристика, механизъм на
действие, видове, дозировка, методики, показания и противопоказания.

4-ТИ МОДУЛ: КУРОРТОЛОГИЯ

1-ВИ РАЗДЕЛ: БАЛНЕОЛОГИЯ И БАЛНЕОТЕРАПИЯ
1-ва тематична единица: Определение, предмет и задачи на
балнеологичната наука. Развитие на емпиричната и научната балнеология,
балнеотерапия и балнеопрофилактика. Съвременно значение на балнеологията и
мястото й сред останалите раздели на физикалната терапия и на терапията
изобщо.
2-ра тематична единица: Минерални води. Определение. Произход, хидрогеологично, хидрофизично и микробиологично формиране на
минералните води. Класификация и систематика на минералните води.
Класификационни критерии. Балнеотехника.
3-та тематична единица: Физико-химическа характеристика, физично и
лечебно-профилактично /специфично и неспецифично, общо и локално/
действие на отделните минерални води. Балнеореакции. Показания и
противопоказания за балнеолечение с минерални води.
4-та тематична единица: Методи на приложение: питейно, външно,
инхалационно, еманизации, иригации /стоматологични, стомашно-чревни, ото-
ларингологични, гинекологични и др./. Срок и план на балнеолечението. Схеми и дозировки за балнеолечение. Показания и противопоказания на отделните видове минерални води. Балнеотерапия и балнеопрофилактика на различните заболявания.
5-та тематична единица: Балнеологични курорти у нас и техни аналози в
чужбина. Показания за лечение в балнеологичните курорти. Извънкурортна
балнеотерапия.

2-РИ РАЗДЕЛ: ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ
1-ва тематична единица: Калолечебни ресурси /лечебна кал, пелоиди/.
Определение. Произход. Видове лечебна кал: лиманна, торфена, минерално-
изворна, сапропели, вулканична лечебна кал и др. Физиологично и лечебно
действие на пелоидите, механизми на действие. Начини на приложение, методи
и дозировки, показания. Показания и противопоказания за калолечение.
2-ра тематична единица: Устройство и обзавеждане на отделение за
провеждане на пелоидотерапия. Изисквания при извършване на калолечебни
процедури. Калолечебни курорти у нас и техни аналози в другите страни.

3-ТИ РАЗДЕЛ: КЛИМАТОТЕРАПИЯ
1-ва тематична единица: Въздушна среда и нейните компоненти.
Климатични комплекси. Физиологично действие на отделните климатични
фактори. Фактори на термичната икономика. Физиологичен термичен баланс.
Термо-регулация. Обективни показатели на термично въздействие. Време и
видове време. Физиологични промени под влияние на времето. Биотропни
фактори. Климат – видове. Микроклимат. Физиологично въздействие на
различните климатични зони и климати. Аклиматизация, метеоро-адаптация и
дезадаптация.
2-ра тематична единица: Климатична характеристика на планински и
морски климат. Методи на климатотерапия. Показания и противопоказания.
3-та тематична единица: Метеоропатология. Заболявания от повишена
чувствителност към слънчевата радиация. Заболявания от недостиг на слънчева
радиация. Поражения от ниски и високи температури. Патология на годишните
сезони.

5-ТИ МОДУЛ: ФИЗИОПРОФИЛАКТИКА

1-ВИ РАЗДЕЛ: ПЪРВИЧНА ФИЗИОПРОФИЛАКТИКА
1-ва тематична единица: Първична физиопрофилактика с естествени
физикални фактори.
2-ра тематична единица: Първична физиопрофилактика с преформирани
физикални фактори.

2-РИ РАЗДЕЛ: ВТОРИЧНА ФИЗИОПРОФИЛАКТИКА
1-ва тематична единица: Вторична физиопрофилактика с естествени
физикални фактори.
2-ра тематична единица: Вторична физиопрофилактика с преформирани
физикални фактори.

6-ТИ МОДУЛ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ

1-ВИ РАЗДЕЛ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ
1-ва тематична единица: Определяне на понятието рехабилитация. Видове
рехабилитация. Медицинска рехабилитация – цели, средства, етапи. Контингент
за рехабилитация.
2-ра тематична единица: Рехабилитационен потенциал. Рехабилитационен
екип. Основни принципи на медицинската, социалната и професионална
рехабилитация.

7-МИ МОДУЛ: НЕВРОЛОГИЯ

8-МИ МОДУЛ: ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

9-ТИ МОДУЛ: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Б. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

10-ТИ МОДУЛ: Физикална терапия и рехабилитация при вътрешни заболявания.
11-ТИ МОДУЛ: Физикална терапия и рехабилитация при неврологични
заболявания
12-ТИ МОДУЛ: Физикална терапия и рехабилитация при ортопедични и
травматологични заболявания.
13-ТИ МОДУЛ: Физикална терапия и рехабилитация при хирургични
заболявания.
14-ТИ МОДУЛ: Физикална терапия и рехабилитация при урологични и
гинекологични заболявания.
15-ТИ МОДУЛ: Физикална терапия и рехабилитация при заболявания в детската
възраст.
16-ТИ МОДУЛ: Физикална терапия и рехабилитация при кожни заболявания и в
гериатрията.
17-ТИ МОДУЛ: Физикална терапия и рехабилитация при УНГ и очни заболявания.

ІІІ. УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ

ПЪРВА ГОДИНА
През тази година специализантът основно работи в центъра,
клиниката или отделението по физикална терапия и рехабилитация. Изучават се основите на физикалната терапия и рехабилитация. Освен изучаването на електро- и фототерапия той трябва да бъде обучен и в областта на кинезитерапията. За целта, специализантът трябва да разшири познанията си по функционална анатомия, особено върху анатомията на опорно-двигателния апарат и нервната система. Необходими са детайлни познания върху мускулната и ставна функции.
Специализиращият трябва да получи и задълбочени познания по клинична
физиология, в това число: метаболизъм на костта, невро-физиология /познания за мускулен тонус, физиология и неврофизиология на ендокринната система/, биомеханизъм на мускулното съкращение, патофизиология на болката и т.н.
Необходими са познания и умения за провеждането на редица методи на
изследване и възможност за интерпретацията им, като: класическа
електродиагностика, соматоскопия, антропометрия, мануално мускулно
тестуване, гониометрия, функционална оценка на дихателна и сърдечно-
съдовата система и други кинезиологични и функционални тестове.
Модули и раздели в рамките на първата година:

I. Модул: Кинезитерапия
Раздели:
1 обща част
2 методология
3 активна КТ
4 пасивна КТ
Хорариум: 240 ч
Срок: 8 м.

II. Модул: Терапия с преформирани физикални фактори
Раздели:
1 електротерапия + електродиагностика
2 фототерапия
3 ултразвук
4 аерозоло- и аеройонотерапия
Хорариум: 120 ч
Срок: 8 м.

ВТОРА ГОДИНА
През втората година специализиращият допълва своите познания по
рехабилитация, хидро- и термотерапия, курортология, първична и вторична
физиопрофилактика, след което продължава обучението предимно в клиничен
аспект. За целта, обучението се провежда в съответни структури на лечебно заведение за срок от по три месеца – по вътрешни болести, неврология, ортопедия и травматология. Изисква се обучението по вътрешни болести да се провежда основно в кардиологична и ревматологична клиника/отделение/звено, с по-кратък престой в пневмологично, ендокринологично и друго звено.
Престоят в съответните структури е препоръчително да се раздели на два етапа:
през първия специализиращият да бъде прикрепен към съответния лекар-
специалист, а през втория – към специалиста по Физикална и рехабилитационна медицина, който осъществява консултациите в клиниката.
През този период трябва да се придобият познания в областта на
патологията /особено на хроничните заболявания, водещи до инвалидност/, на
патофизиологията на скелетно-мускулната и нервната системи,
патофизиологията на ортопедичните и неврологични заболявания. Наред с
владеенето на клиниката и лечението трябва да се обърне внимание и на
разширяването на знания и умения върху различни специфични методи на
диагностика и тяхната интерпретация: електрокардиография, велоергометрия,
спирометрия, електромиография, образна диагностика (рентгенография, КАТ
скенер, ядрено-магнитен резонанс и др.) и др. Акцентира се на терапията със средствата на физикалната медицина. Всеки модул завършва с колоквиум върху клиниката, диагностиката и терапията в съответната клинична дисциплина. Тези колоквиуми се провеждат с участието на ръководителя на специализанта, като е желателно в него да участва и специалист от съответната клиника.
В края на втората година специализиращият преминава едномесечен
основен курс по физикална медицина и рехабилитация.
Модули и раздели в рамките на втората година:

III. Модул: Хидро- и термотерапия
Раздели:
1 водолечение
2 термотерапия
+ IV. Курортология
Раздели:
1 балнеотерапия
2 пелоидотерапия
3 климатотерапия
+ V. Физио-профилактика
Раздели:
1 първична
2 вторична
+ VI. Рехабилитация
Раздели:
1 рехабилитация
Хорариум: 60 ч.
Срок: 2 м.
VII. Неврология
Хорариум: 90 ч.
Срок: 3 м.
VIII. Ортопедия и травматология
Хорариум: 90 ч.
Срок: 3 м.
IX. Вътрешни болести
Хорариум: 90 ч.
Срок: 3 м.
Основен курс: Обща част
Хорариум: 160 ч.
Срок: 1 м.

ТРЕТА ГОДИНА
През третата година специализиращият основно работи в центъра,
клиниката или отделението по физикална терапия и рехабилитация, като
задълбочава и разширява своите познания в областта на специалната
физикалната медицина и рехабилитация при вътрешни, неврологични,
ортопедични и травматологични заболявания.
През третата година специализиращият преминава едномесечен специален
курс по физикална медицина и рехабилитация.
Модули и раздели в рамките на третата година:

X. Модул: ФТР при вътрешни заболявания
Хорариум: 120 ч.
Срок: 4 м.
XI. Модул: ФТР при неврологични заболявания
Хорариум: 120 ч.
Срок: 4 м.
XII. Модул: ФТР при ортопедични и травматологични заболявания
Хорариум: 90 ч.
Срок: 3 м.
Специален курс: Специална част
Хорариум: 90 ч.
Срок: 1 м.

ЧЕТВЪРТА ГОДИНА
Специализантът участва пълноценно в лечебното заведение по
отношение на диагностичната и терапевтичната дейност на съответното звено,
води болни в стационара на клиниките, прилага всички методи и средства на
физикалната медицина и докладва относно тяхното лечение и перспектива за
рехабилитация.
Модули и раздели в рамките на четвъртата година:

XIII. Модул: ФТР при хирургични заболявания
Хорариум: 90 ч.
Срок: 3 м.
XIV. Модул: ФТР при урологични и гинекологични заболявания
Хорариум: 90 ч.
Срок: 3 м.
XV. Модул: ФТР при заболявания в детската възраст
Хорариум: 60 ч.
Срок: 2 м.
XVI. Модул: ФТР при кожни заболявания и в гериатрията
Хорариум: 60 ч.
Срок: 2 м.
XVII. Модул: ФТР при УНГ и очни заболявания
Хорариум: 60 ч.
Срок: 2 м.
Общ хорариум за четирите години – 1700 учебни часа.

ІV. УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
МИНИМУМ ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ПО ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

1. Спазване на правилата за безопасност с физиотерапевтична апаратура
– зануляване
– заземяване
– изолиране
– екраниране
– правилно включване и изключване на физиотерапевтична апаратура
2. Проверка на годността на физиотерапевтична апаратура
– проверка на поляритета на електродите при монополярни токове
– проверка на галваничната връзка при ниско- и средно-честотни токове
чрез предварително подаване на интензитет при заключена техническа
верига
– проверка на високочестотно поле чрез глим-лампа
– проверка на магнитно поле чрез лек метален предмет
– проверка на ултразвукова енергия чрез кавитация на вода
3. Спазване на правила за правилно позициониране на пациента при извършване на физиотерапевтична процедура.
4. Правилно поставяне на различни видове електроди
– при ниско- и средно-честотни токове – електроди с хидрофилни
възглавнички
– при високочестотни токове – кондензаторни, индукционни и
капацитивно-индуктивни
5. Изпълнение на различни видове методики
– според разположението на електродите – напречна, надлъжна и
диагонална
– според подвижността на електродите – стабилна, лабилна и ритмична
– според режима – прекъснат и непрекъснат
6. Правилно дозиране при различни апарати
– субектовно (по усещанията на пациента)
– при ниско- и средно-честотни токове – без допускане на парене и
болка
– при УВЧ, ДМВ, СМВ – атермична, олиготермична и термична
дозировки
– при солукс, инфраруж – олиготермична и термична дозировки
– обективно (по показанията на уреда)
– при ток на Д’Арсонвал – във W
– при ултразвук – във W/cm2,
– емпирично (по късните реакции) – при ултравиолетови лъчи чрез
биодозиметрия
7. Проиграване на различни клинични казуси.
8. Снемане на анамнеза на болен, насочен за физиотерапия
9. Снемане на статус на болен, насочен за физиотерапия:
– Пропедевтичен статус при вътрешни болести с функционални изследвания:
– Функционално изследване на сърдечно-съдовата система
– велоергометрия
– стъпални тестове
– ортостатични проби
– клиностатични проби
– Функционално изследване на дихателната системи – спирометрия и
спирография:
– Статични показатели
– Обеми – дихателен обем, експираторен и инспираторен обеми,
остатъчен обем
– Капацитети – витален, инспираторен, функционален
остатъчен, тотален витален капацитет,
– Динамични показатели – форсиран експираторен и инспираторен
обем, форсиран витален капацитет, минутна вентилация и др.
– Уморяемост и сила на дихателната мускулатура, Апноични проби
– инспираторна и експираторна.
– Спироергометрия.
– Неврологичен статус
– черепно-мозъчни нерви – изследване в норма и патология
(синдроми)
– двигателна дейност – изследване в норма и патология (болестни
разстройства, синдроми)
– мускулен тонус – изследване в норма и патология
– рефлексна дейност – нормални и патологични рефлекси
– сетивност – изследване в норма и патология (болестни разстройства,
сетивни синдроми)
– координация – изследване в норма и патология (синдроми)
– висши корови функции – изследване в норма и патология (синдроми)
– Ортопедичен статус
– Кинезиологичен анализ:
– соматоскопия
– антропометрия
– ъглометрия
– сантиметрия – диаметри, обиколки, дължини, индекси
(Mounovries, Brugsch, Erisman и др.)
– телесна маса – индекси (Broca, Quetelett и др.)
– плантография
– динамометрия – индекси
– мануално-мускулно тестуване
– тестуване на хипер- и хипо- мобилитет
– функционално тестуване при заболявания на централния
двигателен неврон
– анализ на походката
– анализ на дейностите на ежедневния живот (ДЕЖ) и др.
– класическа електродиагностика
10. Съставяне и обсъждане на примерна физиотерапевтична и
кинезитерапевтична програма на болен, насочен за физиотерапия
11. Извършване на електростимулации.
12. Извършване на различни видове процедури с естествени и преформирани
физикални фактори.

V. КОЛОКВИУМИ
1. Колоквиум: Кинезитерапия
Раздели:
1 обща част
2 методология
3 активна КТ
4 пасивна КТ
Срок: 8 м.
2. Колоквиум: Терапия с преформирани физикални фактори
Раздели:
1 електротерапия + електродиагностика
2 фототерапия
3 ултразвук
4 аерозоло- и аеройонотерапия
Срок: 4 м.
3. Колоквиум: Хидро- и термотерапия.
Раздели:
1 хидротермотерапия
2 термотерапия
+ Курортология
Раздели:
1 балнеотерапия
2 пелоидотерапия
3 климатотерапия
+ Физио-профилактика
Раздели:
1 първична
2 вторична
+ Рехабилитация
Раздели:
1 рехабилитация
Срок: 2 м.
4. Колоквиум: Неврология
Срок: 3 м.
5. Колоквиум: Ортопедия и травматология
Срок: 3 м.
6. Колоквиум: Вътрешни болести
Срок: 3 м.
7. Колоквиум: ФТР при вътрешни заболявания
Срок: 4 м.
8. Колоквиум: ФТР при неврологични заболявания
Срок: 4 м.
9. Колоквиум: ФТР при ортопедични и травматологични заболявания.
Срок: 3 м.
10. Колоквиум: ФТР при хирургични заболявания
Срок: 3 м.
11. Колоквиум: ФТР при урологични и гинекологични заболявания
Срок: 3 м.
12. Колоквиум: ФТР при заболявания в детската възраст.
+ ФТР при кожни заболявания и в гериатрията.
+ ФТР при УНГ и очни заболявания.
Срок: 6 м.

Забележка: Колоквиумите се провеждат от комисия от трима екзаминатори
– ръководител на специализанта и двама лекари-специалисти по
физикалната терапия и рехабилитация. Първите три колоквиумa се провеждат от комисия в състав – ръководетел на специализиращия лекар, специалист
по физикална терапия и специалист по съответната клинична специалност.
Резултатите от всички колоквиуми се нанасят своевременно от ръководителя в
книжката на специализанта.

Препоръчителна литература за специалност Физикална и рехабилитационна медицина

– БАНКОВ СТ. Мануално мускулно тестуване. С., Мед. физк., 1971
– БАНКОВ СТ. Електротерапия на болката. С., ЦНИМЗ. 1987
– П/РЕД. В. БОГОЛЮБОВ М. Курортология и физиотерапия т.2. С., Мед.
физк., 1985
– П/РЕД. БОНЕВ Л., П. СЛЪНЧЕВ И СТ. БАНКОВ. Ръководство по
кинезитерапия, С. Мед. физк., 1973.
– БОНЕВ, Л. ТОДОРОВ. Лечебна физкултура за рехабилитатори. С., Мед.
физк., 1976
– П/РЕД. БОНЕВ Л. и др., Практическо ръководство по физиотерапия. С., М. и Ф., 1964
– П/РЕД. ГАТЕВ СТ., СТ. БАНКОВ. СТ. БУСАРОВ. Рьководство по физикална терапия. С., Мед. физк., 1992
– ГАТЕВ Ст. Домашна физиотерапия. С. Мед. физк., 1979, 107.
– ГАЧЕВА Й. Диагностика и рехабилитация при деца с родова травма на
раменното сплетение, С. Мед. физк., 1982.
– ГАЧЕВА Й. Диагностика и терапия с нискочестотни токове, С., Мед. физк. 1980
– П/РЕД. ГАЧЕВА Й., И. БОЙКИКЕВ, Н. САРАФОВА. Физикална терапия и
рехабилитация на заболяванията в детската възраст, С. Мед. физк., 1992.
– П/РЕД. ГАЧЕВА Й., М. РЯЗКОВА, Н. ТОДОРОВ. Физикална терапия.
Учебник за студенти по медицина С. Мед. физк., 1993
– ДАЙСКИ А. Балнеология, С., Мед.физк., 1965, 325.
– ДРАГИЕВ Т. Физикална терапия при гастро-ентерологични заболявания. С., Мед. физк., 1984, 180.
– ДРАГИЕВ Т., Л. ЦВЕТКОВА. УВ радиация и реактивност. С. Мед. физк.,
1980.
– ЖЕЛЕВ, Ж и др. Закаляване, масаж и гимнастика в кърмаческата и ранната детска възраст., С. Мед. физк., 1967
– П/РЕД. ИВАНОВ, С. М. Лечебна физкултура при заболяванията в детската възраст. С. Мед. физк., 1979
– ИВАНОВА Е. Рехабилитация на болни със спинални лезии. С. Мед. физк., 1985
– ЙОНКОВ С., Г. НАЙДЕНОВ, Г. КАМЕНОВ. Водолечение, С. Мед. физк.,
1980, 221.
– КАРАКОЛЕВ Д., Г. ЗАГОРСКИ. Лечебно-диагностичните възможности на
новооткритите балнеолечебни води в Бьлгария, С. Мед. физк., 1978
– КАРАКОЛЕВ Д. Лечебен справочник за бьлгарските минерални води. С.,
Мед. физк., 1990.
– КАРАНЕШЕВ Г.. А. ТОДОРОВ Лечебната физкултура при домашни условия.
С., Мед. физк., 1980. 112.
– КАРАНЕШЕВ Г., Н. ДАГОРОВ, М. МЕРЕКОВ, С. ЧЕРНОГОРОВА, ИЛ.
ХАДЖИЙСКИ, Р. МАВРОВА. ЛФК при някои по-чести заболявания, С.,
Мед. физк., 1975
– П/РЕД. КАРАНЕШЕВ Г. Теория и методика на лечебната физкултура. С.,
Мед. физк., 1986
– П/Р КАРАНЕШЕВ, Г. Някои наблюдения при занимаващи се с физкултура
възрастни хора с повишено кръвно налягане. Проблеми на геронтологията и
гериатрията, том V. С. Мед. физк., 1969
– КАРАНЕШЕВ, Г. Игрите в лечебната физкултура. С. Мед. физк., 1968
– КИРОВА, И. Физиопрофилактика. С. Мед. физк., 1999
– КИСЕЛКОВА, В. Ранна рехабилитация на децата с детска церебрална
парализа. Рехабилитация на деца с хронични увреждания. МНЗ Център за
научна медицинска информация. С. Мед. физк., 1972
– КОЖУХAPОВА, М. Необходимост от ранното започване на ЛФК при деца с
ДЦП. Рехабилитация на деца с хронични увреждания. МНЗ Център за научна
медицинска информация, С. Мед. физк., 1972
– П/РЕД. КОСТАДИНОВ Д., Л. НИКОЛОВА, СТ. БАНКОВ, П. СЛЪНЧЕВ,
Физикалните фактори в комплексното лечение и рехабилитация на някои
често срещани заболявания. С. Мед. физк., 1975
– КОСТАДИНОВ Д. Физикална терапия при неврит на лицевия нерв. С. Мед. физк., 1979
– П/РЕД КОСТАДИНОВ Д. Физиотерапия. С., Мед. физк. 1991
– П/РЕД. КОСТАДИНОВ, Д. Практическо ръководство по лечебна физкултура, С. Мед. физк., 1985
– П/РЕД. КОСТАДИНОВ Д., С. БУСАРОВ Основи на медико-социалната
рехабилитация. С. Мед. физк., 1982
– П/РЕД Д. КОСТАДИНОВ, Л. ЦВЕТКОВА. Д. КАРАКОЛЕВ. Бьлгарски
курорти. С., Мед. физк., 1976
– П/РЕД. Д. КОСТАДИНОВ. Л. НИКОЛОВА. С. БАНКОВ. П. СЛЬНЧЕВ.
Физикалните фактори в комплексното лечение и рехабилитация на някои
место срещани заболявания, С., Мед. физк.. 1975
– КОСТОВ, K. Практическо ръководство по лечебна физкултура. С. Мед.
физк., 1968
– КОЧАНКОВ Д.. М. МИХАЛКОВ. Физиопрофилактика и закаляване. С., Мед.
физк., 1975
– Кръстева Д, В. Едрева. Балнеология и калолечение. С. Мед. физк., 2002
– П/РЕД МАРИНКЕВ, М. Физикалните фактори в практичната медицина.
Пловдив. 1996
– МАРИНОВ. И. АНГЕЛОВ Медицинска климатология. С., Мед. физк., 1980.
– МАТЕВ ИВ., СТ. БАНКОВ. Рехабилитация при увреди на ръката. С.. Мед. физк., 1977
– МАЧЕК, М., И. ЩЕФАНОВА, В. ШВЕЙЦАРОВА. Лечебната физкултура при
вътрешни заболявания у децата. С. Мед. физк., 1964
– НИКОЛОВА П.. Ст. СТАМАТОВ. Курортните фактори в профилактиката и
рехабилитацията на болни с исхемична болеет на сърцето. С. Мед. физк.,
1981
– П/РЕД. НИКОЛОВА, Л. Специална физиотерапия, С. Мед. физк., 1978
– НИКОЛОВА, Л. Лечение с интерферентен ток. С. Мед. физк., 1973
– РЯЗКОВА М., Е.ИВАНОВА, Д. КОСТАДИНОВ. Рехабилитация на болни със
слединсултни хемипарези. С. Мед. физк., 1983,
– П/РЕД. РЯЗКОВА М., И. КИРОВА, Р. ДИКОВА. Ръководство по физикална
терапия за студенти по медицина С. Мед. физк., 1998
– П/РЕД. Рязкова М. Физикална терапия и рехабилитация – ръководство за практиката. Издателство “Знание”, София, 1999
– П/РЕД. РЯЗКОВА М., И. КИРОВА. Физикална терапия. Обща и специална
част. София. Медицинско издателство “Арсо”. 2002
– П/РЕД. ЦОНЧЕВ В.Т., Б.Т. ДЕВЕТАКОВ. Медицинска рехабилитация. С.
Мед. физк., 1967
– САМАРДЖИЕВ А., В. НИКОЛОВ, Г. ПАВЛОВ. Детски церебрални
парализи. С., Мед.физк.. 1982
– П/РЕД. СОКОЛОВ Б., И Д. МИЛЧЕВА. Лечебна физкултура при
травматични, ортопедични и хирургични заболявания. ЕЦНПКФКС, С., 1986
– СТАМАТОВ СТ., Д. КАРАКОЛЕВ, Л. ЦВЕТКОВА. Клинична курортология,
С. Мед. физк., 1990
– П/РЕД. ТОДОРОВ, Н. Инхалационно лечение. С., Мед. физк. 1987

КОНСПЕКТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ
ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА

1. Рехабилитация – същност, определение, видове, основни принципи, контингенти за рехабилитация. Рехабилитационен потенциал.
2. Функционална оценка на опорно-двигателния апарат – мускулна сила /ММТ/, ставна подвижност /ъглометрия/, електродиагностика, електромиография.
3. Функционална оценка при увреди на централния двигателен неврон. Тестуване на спастични парализи.
4. Средства на кинезитерапията. Принципи и методи на тренировката.
5. Кинезитерапия – активни методи.
6. Нервно-мускулна реедукация. Специализирани кинезитерапевтични методи.
7. Кинезитерапия – пасивни методи.
8. Токове с ниско напрежение и ниска честота. Галванотерапия.
9. Електрофорезотерапия.
10. Терапия с нискочестотни токове с регулируеми параметри.
11. Електротерапия на болката.
12. Терапия със средночестотни токове.
13. Токове с високо напрежение и висока честота. Д’Арсонвелизация.
14. Ултрависокочестотна терапия.
15. Дециметровълнова терапия.
16. Микровълнова /сантиметрова/ терапия.
17. Магнитотерпаия.
18. Ултразвукова терапия.
19. Светлотерапия. Лазертерапия.
20. Аерозолечение.
21. Хидротерапия.
22. Видове водолечебни и топлолечебни процедури. Криотерапия.
23. Климатолечение. Основни български курорти.
24. Морелечение.
25. Балнеолечение. Водещи български курорти.
26. Физикална терапия и рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания – ИБС.
27. Физикална терапия и рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания – инфаркт.
28. Физикална терапия и рехабилитация при сърдечно-съдови заболявания –
хипертонична болест.
29. Физикална терапия и рехабилитация при неспецифични възпалителни заболявания на дихателната система.
30. Физикална терапия и рехабилитация при възпалителни ставни заболявания.
31. Физикална терапия и рехабилитация при дегенеративни ставни заболявания.
32. Физикална терапия и рехабилитация при някои детски заболявания. Анатомо-физиологични особености на детската възраст, имащи значение за физикалната терапия /заболявания на дихателната и двигателната система/.
33. Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа.
34. Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на раменния сплит.
35. Физикална терапия и рехабилитация при мозъчен инсулт и неговите последици.
36. Физикална терапия и рехабилитация при травмени увреди на периферните нерви.
37. Физикална терапия и рехабилитация при травмени увреди на гръбначния стълб и гръбначния мозък.
38. Физикална терапия и рехабилитация при полиневрит.
39. Физикална терапия и рехабилитация при дискова болест /дискова херния/
40. Физикална терапия и рехабилитация при неврит на n. facialis.
41. Физикална терапия и рехабилитация при травмени увреди на опорнодвигателния апарат /контузии, рани, дисторзио, травмени луксации/.
42. Физикална терапия и рехабилитация при фрактури на костите.
43. Физикална терапия и рехабилитация при следтравматични и следимобилизационни контрактури.
44. Физикална терапия и рехабилитация при хирургичните коремни и гръдни
заболявания и техните усложнения /инфилтрати, перивисцерити, атонични рани/.
45. Физикална терапия и рехабилитация при алгоневродистрофии /Зудеков синдром, рамо-ръка синдром/.
46. Физикална терапия и рехабилитация при възпалителни гинекологични заболявания.
47. Физикална терапия и рехабилитация при ендокринно-обменни заболявания –
захарен диабет и обезитас.
48. Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на храносмилателната система – гастрит, язва на стомаха и дванадесетопръстника, хронични колити.
49. Физикална терапия и рехабилитация при заболявания на ушите, носа и гърлото и очни заболявания.