Програми за специализация

Анестезиология и интензивно лечение

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Срокът на обучение по специалността “Анестезиология и интензивно лечение” е 4 години.

Зачисляването на кандидатите за специализация се извършва след успешно защитен приемен изпит. Същият се провежда в специализираните катедри към висшите учебни заведения.
Подготовката е практическа и теоритична и обхваща всички основни раздели на специалността.
Кандидатът се допуска до изпит по специалността след набиране на определен точков актив /виж. по-долу/
Изпитът по специалността се провежда от комисия, назначена от Министъра на здравеопазването.

Практическа подготовка

Провежда се в определените от МЗ бази за специализация.
Последната година се преминава задължително индивидуално обучение от 30 работни дни в университетски клиники и национални специализирани болници.
Практическото обучение по отделните субраздели на анестезиология и интензивно лечение се точкува с по 3 точки.
В хода на специализация се провежда още задължително обучение по следните медицински специалности:
кардиология 30 дни – 3 точки
пулмология и бронхология 30 дни – 3 точки
Практическото обучение по горепосочените специалности се извършва
в определените от МЗ бази за специализация.
Минималният брой точки от практическото обучение за допускане до изпит за специалност възлиза на 60 и се формира по следния начин:
Задължителна практика по субраздели за клиничен стаж по анестезиология – 15 точки
1. Коремна хирургия 60 дни
2. Акушерство и гинекология 30 дни
3. Детска хирургия 30 дни
4. Неврохирургия 30 дни
5. Ортопедия и травматология 30 дни
Субраздели за допълване на точки, като 5 практики са задължителни, от които 3 в унивеситески болници по избор – 15 точки
1. Сърдечно-съдова хирургия 15 дни
2. Гръдна хирургия 15 дни
3. УНГ 15 дни
4. Офталмология 15 дни
5. Лицево-челюстна хирургия 15 дни
6. Изгаряния 15 дни
7. Пластична хирургия 15 дни
8. При инвазивни и диагностични процедури 15 дни
9. Ендокринна хирургия 15 дни
10. Еднодневна хирургия 15 дни
Задължителни субраздели от интензивното лечение – 15 точки
Следоперативно интензивно лечение при хирургични заболявания 60 дни
Травми 60 дни
Спешна неврология 30 дни
Изгаряния и интоксикации 15 дни
Дихателна недостатъчност 15 дни
По избор в други интензивни отделения 60 дни, за допълване на точки, като всеки стаж носи 3 точки

Теоритична подготовка

Теоритична подготовка се провежда в оторизирани от МЗ академични структури и обхваща общо 400 учебни часа.
Пряко отговорни за провеждане на лекционните курсове са Катедрите по анестезиология и интензивно лечение и в частност техните ръководители.
Лекционните цикли са разпределени равномерно във времето /приложение 2/ и се оценяват с 10 условни единици
В края на всеки цикъл се провежда тестово изпитване, което при успешно преминаване се оценява с 5 условни единици.
В хармония с учебната програма, в първичните бази за обучение се провеждат 8 колоквиума. При успешно вземане същите се оценяват с 3 условни единици.
Специализантът се задължава да участвува още в минимум една научна проява или свободно избираем специализиран курс по отделните проблеми на специалността, за което получава по 3 точки на проява.
Минималният брой точки, събран от теоритичната подготовка на специализанта възлиза на 90 точки и следва да се формира по следния начин:
от основни лекционни курсове (два курса по 20 точки)
успешно положени изпити с тест (максимален брой 2 х 10 точки)
успешно взети колоквиуми 24 точки
тематични курсове (задължителен 1 курс) 6 точки
участия в национални и международни научни форуми
участие с доклад – 4 точки
участие без доклад – 2 точки

Заключителни положения

Програмата за следдипломно обучение по специалността “ Анестезиология и интензивно лечение” отговаря на всички общоприети принципи в развитите страни.
Програмата е отворена и създава възможности за модулиране на отделните компоненти, в зависимост от конкретните резултати и актуалните нужди на специалността.
Небходимият минимум проведени анестезии от специализиращите анестезилози е както следва:
обща ендотрахеална анестезия 400 броя
обща венозна анестезия 500 броя
локо-регионална анестезия 300 броя
ларингеална маска 20 броя
катеризация на централен източник 30 броя
пункция и катеризация на артерия 20 броя