”МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен” ООД има договор с Националната здравноосигурителна каса за лечение в болнични условия по следните клинични пътеки:
 

№ КП Наименование на клиничната пътека

 

1 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
2 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
3 Паренхимен мозъчен кръвоизлив
4 Субарахноиден кръвоизлив
5 Остра и хринична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин
7 Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси,
полиневропатия и вертеброгенни болкови сондроми + вертеброгенни дискови и дискартикулерни
некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
8 Диабетна полиневропатия
15 Невро–мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
17 Мултипленна склероза
18 Епилепсия и епилептични пристъпи
19 Епилептичен статус
21 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години
22 Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години
23 Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
24 Миастенни кризи  с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
25 Паркинсонова болест
31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
47.1 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение с насочване за ранна коронанография и болничен престой до 1 ден
47.2 Нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение без насочване за ранна коронанография и минимален болничен престой 3 дни
50 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик
52 Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация
56 Ритъмни и проводни нарушения
59 Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
60 Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
61 Остър и обострен хроничен пиелонефрит
68 Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
74 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика
90 Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
91 Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
92 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
94 Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
96 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
99 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18
години
101 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична
вентилация
104 Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
106 Заболявания на щитовидната жлеза
116.1 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с
болничен престой до 1 ден
116.2 Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с
минимален болничен престой 4 дни
129 Интензивно лечение на коматозни състояния,неиндицирани от травма
130 Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
158 Оперативни процедури на хранопровода,стомаха и дуоденума със среден обем на сложност при лица над 18 години
159 Оперативни процедури на хранопровода,стомаха и дуоденума със среден обем на сложност при лица под 18 години
161 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума и
ретроперитонеума с голям и много голям обем на сложност при лица под 18 години
162 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, със среден обем на сложност при лица над 18 години
163 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, със среден обем на сложност при лица под 18 години
164 Оперативни процедури върху апендикс
165 Хирургични интервенции за затваряне на стома
166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространствo
167 Оперативни процедури при хернии
168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
169 Конвенционална холецистектомия
170 Лапароскопска холецистектомия
175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции
179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадий T1-4, N0-2, M0
180 Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия
181 Оперативно лечение при остър перитонит
182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани—хирургично лечение
185 Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени новообразувания
187 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни  жлези,с голям и много голям обем и сложност
188 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни  жлези,със среден обем и сложност
194 Консервативно лечение на дълбоките венозни тромбози и асцендиращи повърхностни тромбофлебити
197 Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа
199 Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение
202 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми
203 Хирургично лечение при травма на главата
204 Периферни и черепно – мозъчни нерви ( екстракраниална част ) – оперативно лечение
205 Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции
214.2 Спешни състояния в гръдната хирургия
215 Оперативни процедури с голям и много голям обем на сложност на таза и долния крайник
216 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
217 Оперативни процедури  на таза и долния крайник със среден обем на сложност
218 Малки оперативни процедури на таза и долния кракник
219 Артроскопски процедури в областта на скелетно – мускулната система
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
221 Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
222 Средни  оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
223 Малки  оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник
224 Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
225 Септични ( бактериални ) артрити и остеомиелити при лица под 18 години
236 Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна артрофия
237 Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система
238 Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда
239 Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции
240 Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
241 Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система
242 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централната нервна система
243 Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферната  нервна система
244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно – двигателния апарат
283 Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури ( измръзване)
286 Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години
288 Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години
290 Дегенеративни и обменни ставни заболявания ( при възраст над 18 години )
291 Токсоалергични  реакции при лица над 18 години
292 Токсоалергични  реакции при лица под 18 години

 

* Пациентите не заплащат за лечебната дейност, която НЗОК покрива, освен потребителската такса за престой в болницата.