Свободни места за специализация Юни 2024

МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен
обявява конкурс за лекари специализанти

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1/ 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

ОБЯВЯВА КОНКУРС
по условията на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ /до изпълнение на учебната програма/

За длъжностите:
• Лекар, специализант по кардиология – 1 място
• Лекар, специализант по нефрология – 1 място
• Лекар, специализант по ортопедия и травматология – 1 място
• Медицински сестри, специализанти по Операционна и превързочна техника“ – 2 места

Изисквания кам длъжността:
Висше медицинско образование
Членство в БЛС – за лекари
Членство в БАПЗГ – за сестри
Стаж в „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД е предимство

Начин на провеждане на конкурса: интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
Заявление за участие в конкурс – свободен текст
Автобиография
Копие на диплома за завършено висше медицинско образование
Удостоверение от БЛС / БАПЗГ
Копие на лична карта
Свидетелство за съдимост
Медицинско свидетелство

При провеждането на конкурса ще се вземат предвид:
Средният успех от следването и от държавните изпити – с коефициент 1
Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най – близки до специалността, за която се кандидатства – с коефициент 1
Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – с коефициент 1
Другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността (социални, организационни, компютърни, езикови и др.) – с коефициент 2

Балът на кандидатите за длъжността лекар – специализант и медицинска сестра – специализант се формира като сбор от:
Средният успех от следването и от държавните изпити
Оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най – близки до специалността, за която се кандидатства
Резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства.
Другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността – социални, организационни, компютърни, езикови и др.
Кандидатът с най – висок резултат заема длъжността.
Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок от 1 месец от публикуване на обявлението в сградата на „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД, кабинет Медицински директор – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.
Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла във фоайето на входа на „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен“ ООД.
След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за провеждане на конкурс пред комисия и Управителя на болницата.
Краен срок за приемане на документи – 1 месец след публикуване на обявата.