ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обявление за обществена поръчка, 26.06.2015 г.

ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН” ООД

 

Документи:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОСТРИ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

Протокол №1

Обявление за обществена поръчка, 19.06.2015 г.

ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ И МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН” ООД

 

Документи:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Протокол №1

Протокол №2

СЪОБЩЕНИЕ
До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на дезинфектанти и миещи препарати за нуждите на „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен” ООД.
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 30.09.2015 г. от 11:00часа в Конферентната зала на „МБАЛ Свети Панталеймон“-гр. Плевен, ул.Трите бора №24.
На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отваряне на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средства за масова информация и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Решение №3 от 18.04.2016г.

Обявление за обществена поръчка, 19.06.2015 г.

ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН” ООД

ВНИМАНИЕ! ИМА ПРОМЯНА В ДОКУМЕНТАЦИЯТА И СПЕЦИФИКАЦИЯТА ЗА ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА

 

Документи:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Протокол от 11.08.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ
До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Приготвяне и доставка на болнична храна” за нуждите на „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен” ООД.
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 17.08.2015 г. от 11:30 ч в Конферентната зала на „ МБАЛ Свети Панталеймон“-гр. Плевен, ул.Трите бора №24.

Протокол 2 от 17.08.2015г.

• Решение №36/24.08.2015г. на Управителя на “МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен” ООД за отстраняване на участник от процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Приготвяне и доставка на болнична храна” за нуждите на „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен” ООД

Решение №36 от 24.08.2015г. за отстраняване на участник

• Решение №37/24.08.2015г. на Управителя на “МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен” ООД за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Приготвяне и доставка на болнична храна” за нуждите на „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен” ООД

Решение №37 от 24.08.2015г. за прекратяване на процедурата

Обявление за обществена поръчка, 12.06.2015 г.

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН” ООД

 

Документи:

ВНИМАНИЕ! ИМА ПРОМЯНА В ЦЕНОВАТА ОФЕРТА И ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Протокол 1 от 05.08.2015

Протокол №2

СЪОБЩЕНИЕ
До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен” ООД.
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 12.10.2015 г. от 11:00 ч в Конферентната зала на „МБАЛ Свети Панталеймон“ – гр. Плевен, ул.Трите бора №24.
На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отваряне на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средства за масова информация и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Обявление за обществена поръчка, 12.06.2015 г.

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ НЕРЕИМБУРСИРАНИ ОТ НЗОК, ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН” ООД

Документи:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Протокол 1 от 04.08.2015 г.

Протокол №2

СЪОБЩЕНИЕ
До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия нереимбурсирани от НЗОК, за нуждите на „МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен” ООД.
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 27.08.2015 г. от 11:30 ч в Конферентната зала на „МБАЛ Свети Панталеймон“-гр. Плевен, ул.Трите бора №24.
На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отваряне на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средства за масова информация и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Протокол №3 с Приложение №1 и Приложение №2

Решение №40 от 23.09.2015г. за класиране на участниците

Обявление за обществена поръчка, 09.06.2015 г.

ДОСТАВКА НА СИСТЕМИ ЗА ТАЗОБЕДРЕНО, КОЛЯННО, ЛАКЪТНО и РАМЕННО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ, ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ и ТРАВМАТОЛОГИЯ ПРИ „МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН” ООД

 

Документи:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Протокол 1 от 03.08.2015г.

Протокол №2

СЪОБЩЕНИЕ
До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на системи за тазобедрено, колянно, лакътно и раменно ендопротезиране, за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН” ООД.
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, отварянето и оповестяването на ценовите оферти ще се извърши на 26.08.2015 г. от 11:30 ч в Конферентната зала на „МБАЛ Свети Панталеймон“ – гр. Плевен, ул.Трите бора №24.
На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, при отваряне на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средства за масова информация и други лица , при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Протокол №3 с Приложение №1

Протокол №4 с Приложение №1

Решение №39 от 23.09.2015г. за класиране на участниците