Психологическа лаборатория

Психологическа лаборатория

Към ДКЦ Свети Панталеймон – Плевен функционира Психологическа лаборатория, където се извършва първо и второ психологическо изследване за установяване психологическата годност на водачите на МПС: – за придобиване на категории: С, Сı, D, Dı, Ттб, Ттм; – за обществен превоз на пътници и товари; – за таксиметров превоз; – за водачи с отнето свидетелството за управление; – за председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
 
Съответствието с изискванията за психологическа годност се установява с тестове за познавателната, психомоторната и личностната сфера. При положително заключение от психологическото изследване на лицето се издава “Удостоверение за психологическа годност”. При отрицателно заключение от първото явяване, лицето има право на второ явяване в същата лаборатория в срок до шест месеца от първото. Удостоверението за психологическа годност е валидно за срок от три години от датата на неговото издаване, с изключение на случаите, в които се издава след навършване на 65 годишна възраст и на лицата, лишени от правоуправление, за които удостоверението е валидно за срок от една година.
 
Адрес на Психологическа лаборатория: гр. Плевен, ул.Трите бора №19 — в сградата на ДКЦ Свети Панталеймон
 
За информация и записване: 064/69 20 20; 0879 59 69 27 Работно време: понеделник до петък – от 08.30 до 16.00 ч
 
Даниела Кермова – психолог
 
понеделник – от 08.00 до 14.00 часа от вторник до петък – 08.00 ч – 16.30 ч Приема и консултира деца и възрастни след предварително записан час. гр. Плевен, ул.Трите бора №19 — в сградата на ДКЦ Свети Панталеймон, корпус С, Кабинет №2, етаж 1 За информация и записване: 064/69 20 20; 0879 59 69 27
 
• оказва подкрепа на пациентите и техните близки, насочена към справяне с болестта, прогнозата и лечението, ориентирана към повишаване качеството на живот, преодоляване на стресогенни ситуации и подобряване на общуването между медицинските специалисти, пациента и неговото обкръжение в контекста на болестта. • провежда психологично интервю и оценява проблема, • оценява ресурсите и дефицитите на индивида, • наблюдава и анализира адаптивни и неадаптивни модели на поведение, • провежда психологична диагностика, • изготвя оценка на основни психологични функции, общо ниво на интелигентност, • провежда изследване на личността по скринингови въпросници, • създава терапевтична връзка с пациента и оказва психологична подкрепа.
 
Важно! Услугата е безплатна за всички хоспитализирани пациенти и близките им!