МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен стартира проект за ускоряване на прехода към цифровизация
чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа.

На 02.06.2023 г. Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Панталеймон“ стартира изпълнението на проект BG-RRP-3.005-2728-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия”, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, чрез Механизъм за възстановяване и устойчивост.

Общият размер на допустимите разходи по проекта е 20 000.00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%.  Продължителността му е 5 месеца.

Общата цел на нашия проект е ускоряване на прехода към цифровизация чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация в нашето предприятие.

Целта ще бъде изпълнена чрез изграждането на система за защита на информацията в локална мрежа.

Резултатите, които ще постигнем са свързани с изграждането на една нова система, която ще отговаря на съвременните стандарти за киберсигурност. Чрез създаването на система за защита на информацията в локална мрежа ще защитим данните на нашите пациенти и служители, ще се предпазим от бъдещи атаки, които имат за цел да ни изнудват за връщане на откраднатата информация, ще създадем преграда за служителите, които неволно могат да станат причина за подобни пробиви. По този начин ще затвърдим имиджа си на отговорна компания, която работи по съвременните стандарти в областта на защита на информацията.