МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН ООД ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжност
“НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕФРОЛОГИЯ И ХЕМОДИАЛИЗА”

На основание чл. 90 от Кодекс на труда, във връзка с чл. 68 , ал.7 от Закона за лечебните заведения, да се проведе конкурс за избор на Началник отделение по Нефрология и хемодиализа за нуждите на МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен ООД

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”;

2. Придобита специалност – съответстваща на профила на отделението;

3. Трудов стаж – минимум 5 години по специалността след придобиването й в лечебно заведение за болнична медицинска помощ;

4. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в 3 етапа:

1.  Проверка на съответствието на представените документи.

2. Разглеждане на писмен проект на тема “Развитие на Отделение по нефрология и хемодиализа – перспективи.”;

3. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурса – свободен текст;
  • професионална биография;
  • копие на диплома за висше образование;
  • копие на диплома за придобита специалност;
  • удостоверение за трудов стаж или препис-извлечение от трудовата книжка;
  • писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

Документите на кандидатите се приемат в Счетоводството на МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен ООД в срок до 10:00 часа на 03 август 2020 г. в два запечатани плика, както следва:

  за документите: надписан плик с трите имена, адрес, e-mail и телефон за връзка;

– за писмения проект – ненадписан плик, който се поставя в надписания плик с документите.

С допуснатите кандидати събеседването ще се проведе на 08.08.2020 година в 11.00 часа, в конферентната зала на Корпус С на МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен ООД, ул.Трите бора 24.

Допуснатите кандидати следва да участват чрез лично явяване, чрез Skype или по друг подходящ начин на комуникация.