МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН ООД ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжност
„ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

На основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения, в конферентата зала на МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен ООД да се проведе конкурс за избор на Главна медицинска сестра.

Изисквания към кандидатите:

1. Висше образование, образователно-квалификационна степен магистър по специалността „Управление на здравните грижи”;
2. Трудов стаж като медицинска сестра не по-малко от 5 /пет/ години;
3. Умения за работа в екип, комуникативни умения;
4. Умения за работа с компютър.

ІІ. Конкурсът ще се проведе на два етапа:
1. Проверка на документи за съответствие с обявените изисквания;
2. Събеседване по програма на тема: “Управление на медицинските грижи и човешките ресурси на лечебното заведение. Управление и контрол на работата на лечебното заведение по превенция на вътреболничните инфекции”.

ІІІ. Необходими документи
– професионална автобиография;
– ксерокопие на документите за завършено висше образование, образователно-квалификационна степен магистър по специалността „Управление на здравните грижи”;
– курсове и сертификати за повишаване на квалификацията;
– препис извлечение от трудовата книжка.

Документите се подават в счетоводен отдел на болницата в срок до 10,00 часа на 03 август 2020 г., както следва:

• запечатан плик, надписан за длъжността, за която се кандидатства с трите имена, адрес, телефон, e-mail и телефон за връзка;

С допуснатите кандидати събеседването ще се проведе на 06.08.2020 год. в 11,00 часа в конферентата зала на корпус “С“ на МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен ООД, ул. Трите бора 19.