МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД обявява конкурс за длъжността
Медицинска сестра, специализант по Операционна и превързочна техника

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г., изм. ДВ 58/23.07.2019 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването

„МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН” ООД  ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Медицинска сестра, специализант по Операционна и превързочна техника

     1. Изисквания към длъжността: висше медицинско образование, членство в БАПЗГ, стаж в „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН” ООД е предимство.

     2.  Начин на провеждане на конкурса: интервю

     3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: заявление за участие в конкурс – свободен текст, автобиография, копие на диплома за завършено висше образование, удостоверение от БАПЗГ

     4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок от 1 месец от публикуване на обявлението в сградата на „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН” ООД, в отдел „Счетоводство“– всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.

     5. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табели във фоайето на входа на „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН” ООД.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия и Управителя на болницата

      Краен срок за приемане на документи –  21.08.2020 год