МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН ООД
обявява свободни позиции за специализанти

МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН ООД
обявява свободни позиции за специализанти

На основание чл.47б  от Наредба № 1 от 2015г., допълнена и изменена 2021г.  за придобиване на специалност
в системата на Здравеопазването

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН ООД
Желае да назначи специализанти на места, финансирани от държавата /МФД/ за 2022 г. на срочен трудов договор, както следва:

 1. По условията на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ /до изпълнение на учебната програма/, за следдипломно обучение на магистър – лекари за придобиване на следните специалности:
  • Анестезиология и интензивно лечение – 1 място; 
  • Ендокринология и болести на обмяната – 2 места;
  • Нервни болести – 2 места;
  • Образна диагностика – 1 място;
  • Ортопедия и травматология – 2 места;
  Ревматология – 1 място;
  • Физикална и рехабилитационна медицина – 1 място.

   

 2. За следдипломно обучение на лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионално направление „Здравни грижи“ за придобиване на следните специалности:
 • Анестезиология и интензивни грижи /за медицински сестри и акушерки/ – 3 места;
 • Операционна и превързочна техника – 3 места.

   

  Необходими документи, които кандидатите следва да представят: заявление за  следдипломно обучение за придобиване на специалност в свободен текст.

  Заявлението следва да бъде представено в срок до 24.10.2021 г. от публикуване на обявлението в МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД с адрес: гр. Плевен, ул. Трите бора №24 на Регистратура – всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.