МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН ООД
обявява конкурс за длъжност НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ РЕВМАТОЛОГИЯ

МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН ООД
обявява конкурс за длъжност НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ РЕВМАТОЛОГИЯ

На основание чл. 90 от Кодекс на труда, във връзка с чл. 68 , ал.7 от Закона за лечебните заведения, да се проведе конкурс за избор на Началник отделение по Ревматология  за нуждите на МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен ООД.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”;

2. Придобита специалност – съответстваща на профила на отделението;

3. Трудов стаж – минимум 5 години по специалността след придобиването й в лечебно заведение за болнична медицинска помощ;

4. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в 3 етапа:

1.  Проверка на съответствието на представените документи.

2. Разглеждане на писмен проект на тема “Развитие на Отделение по ревматология”;

3. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурса – свободен текст;
  • професионална биография;
  • копие на диплома за висше образование;
  • копие на диплома за придобита специалност;
  • удостоверение за трудов стаж или препис-извлечение от трудовата книжка;
  • писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

Документите на кандидатите се приемат в Счетоводството на МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен ООД в срок до 10:00 часа на 30 август 2021 г. в два запечатани плика, както следва:

  за документите: надписан плик с трите имена, адрес, e-mail и телефон за връзка;

– за писмения проект – ненадписан плик, който се поставя в надписания плик с документите.

С допуснатите кандидати събеседването ще се проведе на 03.09.2021 година в 11.00 часа, в конферентната зала на Корпус С на МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен ООД, ул. Трите бора 24.

Допуснатите кандидати следва да участват чрез лично явяване, чрез Skype или по друг подходящ начин на комуникация.