МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН ООД
обявява конкурс за длъжността Лекар, специализант по Ревматология

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-Плевен ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността Лекар, специализант по Ревматология

На основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност
в системата на Здравеопазването

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-Плевен ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността
Лекар, специализант по Ревматология

  1. Изисквания към длъжността: висше медицинско образование.
  2. Начин на провеждане на конкурса: интервю.
  3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: заявление за участие в конкурс – свободен текст, автобиография, копие на диплома за завършено висше образование, удостоверение от БЛС.
  4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок от 1 месец от публикуване на обявлението в сградата на МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН, Регистратура – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.
  5. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табели във фоайето на входа на МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-Плевен.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия и Управителя на болницата.
Краен срок за приемане на документи – 31.10.2021 год.