МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА КОНКУРС 27 февраури 2023
ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“

На основание чл. 90 от Кодекс на труда, във връзка с чл. 68 , ал.7 от Закона за лечебните заведения,
да се проведе конкурс за избор на Началник отделение по Ортопедия и травматология
за нуждите на МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен ООД.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”;

2. Придобита специалност – съответстваща на профила на отделението;

3. Трудов стаж – минимум 5 години по специалността след придобиването й в лечебно заведение за болнична медицинска помощ;

4. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в 3 етапа:

1.  Проверка на съответствието на представените документи.

2. Разглеждане на писмен проект на тема “Развитие на Отделение по ортопедия и травматология – перспективи.”;

3. Събеседване с кандидатите.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурса – свободен текст;
  • професионална биография;
  • копие на диплома за висше образование;
  • копие на диплома за придобита специалност;
  • удостоверение за трудов стаж или препис-извлечение от трудовата книжка;
  • писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.

Документите на кандидатите се приемат в Счетоводството на МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен ООД в срок до 10:00 часа на 27 февраури 2023 г. в два запечатани плика, както следва:

  за документите: надписан плик с трите имена, адрес, e-mail и телефон за връзка;

– за писмения проект – ненадписан плик, който се поставя в надписания плик с документите.

С допуснатите кандидати събеседването ще се проведе на 01.03.2023 г. в 11.00 ч,
в конферентната зала на Корпус С на МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен,
ул.Трите бора №24.

Допуснатите кандидати следва да участват чрез лично явяване, чрез Skype или по друг подходящ начин на комуникация.