МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА
„ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“

На 19.05.2017 г. МБАЛ Св. Панталеймон-Плевен ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. 

В проект BG05M9OP001-1.008-0202 „Подобряване на условията на труд в МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН са предвидени следните дейности:

  • оптимизация на работните процеси чрез въвеждане на гъвкави форми на заетост с цел по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот;
  • разработване и внедряване на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители;
  • разработване и внедряване на иновативен модел за организация на труда с цел увеличаване на производителността и опазване на околната среда;
  • разработване и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси с цел по-добро планиране и управление;
  • закупуване, доставка и монтаж на средства за колективна защита на служителите;
  • закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло;
  • осигуряване на социални придобивки на работещите – помещения за хранене, почивка и спорт;
  • организиране на обучение на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
  • организация и управление на проекта и информиране и публичност.
  •  

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

 Проектът е на стойност 376 316,88 лв., от които 319 869,35 лв. са финансиране от Европейския социален фонд и 56 447,53 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.