МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН ООД ОБЯВЯВА КОНКУРС 21-12-2020

МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН – Плевен ООД

На основание чл.17, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването

ОБЯВЯВА КОНКУРС

по условията на чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ /до изпълнение на учебната програма/.

За длъжностите: Лекар, специализант по Анестезиология и интензивно лечение – 1 място; Лекар, специализант по Гастроентерология – 2 места; Лекар, специализант по Ендокринология и болести на обмяната – 1 място; Лекар, специализант по Нервни болести – 2 места; Лекар, специализант по Нефрология – 1 място; Лекар, специализант по Образна диагностика – 1 място; Лекар, специализант по Ортопедия и травматология – 2 места; Лекар, специализант по Ревматология – 1 място; Лекар, специализант по Физикална и рехабилитационна медицина – 1 място.

      1. Изисквания към кандидатите: висше медицинско образование, членство в БЛС, стаж в „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН” ООД е предимство.

      2.  Начин на провеждане на конкурса: интервю

  1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: заявление за участие в конкурс – свободен текст, автобиография, копие на диплома за завършено висше медицинско образование, удостоверение от БЛС
  2. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/ в срок от 1 месец от публикуване на обявлението в сградата на „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН” ООД в отдел Счетоводство – всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.
  3. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табели във фоайето на входа на „МБАЛ СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН-ПЛЕВЕН” ООД.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия и Управителя на болницата

      Краен срок за приемане на документи – 1 месец след публикуване на обявата.