КОНКУРС НА МБАЛ СВ. ПАНТАЛЕЙМОН – ПЛЕВЕН

МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен ООД на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка със Заповед № 02/25.01.2019г. на Управителя на МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен ООД,

обявява конкурс за следната длъжност:
Лекар, началник-отделение на Отделение по нефрология и диализно лечение;

Място на работа: МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен, ул.Трите бора №19.
Характер на работата: съгласно Закона за здравето, ЗЛЗ, Правилника за устройството на вътрешния трудов ред и подзаконовите нормативни актове в хуманната медицина.
Вид на договора: срочен, за срок от три години със стартова заплата 2000 /две хиляди/ лв.
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образователно-квалификационна степен “Магистър по медицина”;
2. Придобита специалност – съответстваща на профила на отделението;
3. Трудов стаж – минимум 5 години по специалността след придобиването й в лечебно заведение за болнична медицинска помощ;
4. Да не са осъждани за престъпления от общ характер.
Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в 3 етапа:
1. Проверка на съответствието на представените документи.
2. Разглеждане на писмен проект на тема “Развитие на Отделение по нефрология и диализно лечение – перспективи.”;
3. Събеседване с кандидатите.
Необходими документи:
– заявление за участие в конкурса – свободен текст;
– професионална биография;
– копие на диплома за висше образование;
– копие на диплома за придобита специалност;
– удостоверение за трудов стаж или препис-извлечение от трудовата книжка;
– писмената разработка по посочената тема в отделен запечатан плик.
Срок и място за подаване на документите:
Документите на кандидатите се приемат в Счетоводството на „МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен” в срок до 10:00 часа на 05 март 2019 г. в два запечатани плика, както следва:
– за документите: надписан плик с трите имена, адрес, e-mail и телефон за връзка;
– за писмения проект – ненадписан плик, който се поставя в надписания плик с документите.
Срок и място за провеждане на конкурса:
Допускането до участие в конкурса се извършва от назначена от управителя на „МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен” комисия.
На допуснатите кандидати се съобщават датата, часа и мястото за провеждане на събеседването.
С допуснатите кандидати събеседването ще се проведе на 06.03.2019 година в 11:00 часа, в Конферентната зала в Корпус С на МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен, ул.Трите бора №19.
В 3-дневен срок от обявяването на конкурса кандидатите могат да получат от отдел “Счетоводство” длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, числеността на персонала и друга информация, необходима за разработката на проекта.

За справки: тел. 064 87 20 20 / вътр.126