Към ДКЦ Свети Панталеймон – Плевен функционира Психологическа лаборатория, където се извършва първо и второ психологическо изследване за установяване психологическата годност на водачите на МПС:
– за придобиване на категории: С, Сı, D, Dı, Ттб, Ттм;
– за обществен превоз на пътници и товари;
– за таксиметров превоз;
– за водачи с отнето свидетелството за управление;
– за председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

 

Съответствието с изискванията за психологическа годност се установява с тестове за познавателната, психомоторната и личностната сфера. При положително заключение от психологическото изследване на лицето се издава “Удостоверение за психологическа годност”. При отрицателно заключение от първото явяване, лицето има право на второ явяване в същата лаборатория в срок до шест месеца от първото.
Удостоверението за психологическа годност е валидно за срок от три години от датата на неговото издаване, с изключение на случаите, в които се издава след навършване на 65 годишна възраст и на лицата, лишени от правоуправление, за които удостоверението е валидно за срок от една година.

 

Адрес на Психологическа лаборатория:
гр. Плевен, ул.Трите бора №19 — в сградата на ДКЦ Свети Панталеймон

 

За информация и записване: 064/69 20 20; 0879 59 69 27
Работно време: понеделник до петък – от 08.30 до 16.00 ч

 

Даниела Кермова – психолог

 

понеделник – от 08.00 до 14.00 часа от вторник до петък – 08.00 ч – 16.30 ч
Приема и консултира деца и възрастни след предварително записан час.
гр. Плевен, ул.Трите бора №19 — в сградата на ДКЦ Свети Панталеймон, корпус С, Кабинет №2, етаж 1
За информация и записване: 064/69 20 20; 0879 59 69 27

 

• оказва подкрепа на пациентите и техните близки, насочена към справяне с болестта, прогнозата и лечението, ориентирана към повишаване качеството на живот, преодоляване на стресогенни ситуации и подобряване на общуването между медицинските специалисти, пациента и неговото обкръжение в контекста на болестта.
• провежда психологично интервю и оценява проблема,
• оценява ресурсите и дефицитите на индивида,
• наблюдава и анализира адаптивни и неадаптивни модели на поведение,
• провежда психологична диагностика,
• изготвя оценка на основни психологични функции, общо ниво на интелигентност,
• провежда изследване на личността по скринингови въпросници,
• създава терапевтична връзка с пациента и оказва психологична подкрепа.

 

Важно! Услугата е безплатна за всички хоспитализирани пациенти и близките им!