Службата по трудова медицина “СТМ Свети Панталеймон” е регистрирана в Министерство на здравеопазването с № 576/16.09.2014
“СТМ Свети Панталеймон” се намира на територията и има сключен договор с ДКЦ Свети Панталеймон – Плевен.

 

Службата по трудова медицина “СТМ Свети Панталеймон” Ви предлага комплексно обслужване, включващо пълния и задължителен обем от дейности, предвидени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и изискванията на Наредба №3 от 05.01.2008 г. на Министерство на здравеопазването, както и обслужване за част от тези дейности.

 

1. Изследване и оценка на професионалния риск и разработване на мерки за намаляване и отстраняване на риска за здравето и безопасността при работа.

 

2. Наблюдение и оценка на здравословното състояние на работещите.

 

Службата по трудова медицина “СТМ Свети Панталеймон” има възможност за провеждане на специализираните периодични профилактични прегледи на територията на предприятието при наличието на съответните условия.

 

Медицинските прегледи и изследвания се извършват от специалисти, работещи в ДКЦ и МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен, което дава възможност при установяване на отклонения в здравословното състояние, работещите да получат квалифицирана помощ в реномирано лечебно заведение.

 

3. Обучение, информация и консултации по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

 

4. Разработване на фирмена документация по здравословни и безопасни условия на труд.

 

5. Консултации на фирмите по всички въпроси, свързани с нормативната уредба по здравословни и безопасни условия на труд, хигиената на труда, техническата безопасност и усъвършенстване на фирмената документация.