Нашата мисия

“Вярваме, че здравеопазването в България може да бъде на високо ниво! Ние предлагаме нов модел на качествено медицинско обслужване!” – Д-р Елиза Георгиева – управител в МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен ООД, специалист по Образна диагностика и Здравен мениджмънт

За Нас в Медиите

На 19.05.2017г. МБАЛ „Свети Панталеймон-Плевен“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

 

В проект BG05M9OP001-1.008-0202 „Подобряване на условията на труд в МБАЛ „Свети Панталеймон-Плевен” ООД“ са предвидени следните дейности:

 

  • оптимизация на работните процеси чрез въвеждане на гъвкави форми на заетост с цел по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот;
  • разработване и внедряване на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители;
  • разработване и внедряване на иновативен модел за организация на труда с цел увеличаване на производителността и опазване на околната среда;
  • разработване и внедряване на софтуер за управление на човешките ресурси с цел по-добро планиране и управление;
  • закупуване, доставка и монтаж на средства за колективна защита на служителите;
  • закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло;
  • осигуряване на социални придобивки на работещите – помещения за хранене, почивка и спорт;
  • организиране на обучение на работниците и служителите относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
  • организация и управление на проекта и информиране и публичност.

 

Периодът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

 

Проектът е на стойност 376 316,88 лв., от които 319 869,35 лв. са финансиране от Европейския социален фонд и 56 447,53 лв. – национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.